Logo Color

Integritetspolicy

Integritetspolicy


För de ändamål som anges i den allmänna dataskyddsförordningen (förordning (EU) 2016/679) och organisk lag 3/2018, om skydd av personuppgifter och garanti för digitala rättigheter, informeras du om att de personuppgifter som tillhandahålls De kommer att införlivas (eller uppdaterad) till Mijas kommunfullmäktiges behandlingar, med adress Avda Virgen de la Peña 2, 29650 Mijas (Málaga). Ansvarig för behandlingen Behandlingen som kommer att innehålla uppgifterna i formuläret ägs av Mijas stadshus. För ytterligare information kan du göra vilken fråga som helst på följande sätt:
-Telefon: (+34) 952 48 59 00
-E-post: dpd@seguridadinformacion.com

Syfte I Mijas stadshus behandlar vi information om intresserade personer med olika syften, i relation till denna webbplats:
– Hantera förfrågningar om förhandsbokningar från intresserade parter genom avsnittet ”Begäran om tidigare möte”.
– Hantera förslagen från intresserade parter genom ”Förslagsrutan”
– Publicering av bilder av offentliga evenemang i reklam- eller utbildningssyfte
– Få information via e-post eller telefon, förutsatt att den berörda parten har lämnat sitt samtycke.

Uppgifterna som lämnas till Mijas stadshus på de sätt som nämns ovan kommer att behandlas uteslutande och uteslutande för de ändamål som anges i varje form eller administrativt förfarande, och kommer inte att användas för något annat ändamål. De personuppgifter som lämnas kommer att bevaras så länge radering av dem inte begärs av den berörda parten och, i det senare fallet, så länge det inte är uttryckligen förbjudet enligt gällande bestämmelser om dataskydd. Huvudsyftet med denna behandling är inte föremål för samtycke från uppgifterna som inte är nödvändiga för nämnda huvudändamål. Legitimation Legitimiteten för behandlingen av dina personuppgifter är baserad på fullgörandet av ett uppdrag som utförts i allmänhetens intresse eller i utövandet av offentliga befogenheter eller på samtycke från den berörda parten, i fallet med att skicka meddelanden. De begärda personuppgifterna är obligatoriska, så underlåtenhet att fylla i dem innebär att de inte kan inkluderas i de behandlingar som beskrivs ovan och att de syften som definieras i föregående stycke uppnås. Mottagare Mottagaren av de personuppgifter som samlas in via denna webbplats kommer att vara Mijas stadshus. På samma sätt informerar vi dig om att uppgifterna, för att korrekt följa rutinerna och begäran om information, kan överföras till andra offentliga eller privata enheter som är beroende av Mijas kommunfullmäktige, samt till andra offentliga förvaltningar, närhelst det är nödvändigt för utövandet av sina egna befogenheter och föreskrivs i gällande lagstiftning. Kommunfullmäktige i Mijas förutser inte överföring av dessa uppgifter till tredjeländer. Rättigheter Vem som helst har rätt att få bekräftelse på om Mijas stadshus behandlar personuppgifter som rör dem eller inte. Intresserade personer har rätt att få tillgång till sina personuppgifter, samt att begära rättelse av felaktiga uppgifter eller, i förekommande fall, begära att de raderas när, bland annat, uppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla ändamålen för dem som samlades in och i enlighet med gällande lagstiftning. Under vissa omständigheter kan de berörda parterna begära begränsning av behandlingen av deras uppgifter, i vilket fall kommer de endast att behållas för utövandet av de rättigheter som anges ovan. Under vissa omständigheter och av skäl som är relaterade till deras speciella situation kan de berörda parterna motsätta sig behandlingen av deras uppgifter. Mijas stadshus kommer att sluta behandla uppgifterna, förutom av tvingande legitima skäl eller i utövandet av de tidigare etablerade rättigheterna. Likaså har den berörda parten rätt att få de personuppgifter som de har lämnat till Mijas stadshus i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Denna sista rättighet kommer att begränsas av följande undantag: att de uppgifter som denna rätt faller på har tillhandahållits av den berörda personen; att dina uppgifter behandlas av Mijas kommunfullmäktige på ett automatiserat sätt (datormedel).

Nödnummer


Vi informerar dig om att Mijas stadshus har följande nödnummer: 112, 952 46 08 08 och 952 46 09 09. Samtal till dessa nödnummer kommer att spelas in för att garantera tjänstens säkerhet och tillförlitlighet.


Säkerhetspolicy och skydd av personuppgifter


Säkerhetspolicyn för Mijas stadshus styrs av efterlevnad av gällande lagstiftning om skydd av personuppgifter. I enlighet med bestämmelserna i organisk lag 3/2018 av den 5 december (Dataskydd och garanti för digitala rättigheter), informerar vi om att de uppgifter som tillhandahålls via de olika formulären på denna webbplats, elektronisk administration, via e-post eller på något annat sätt, att din personliga data kommer att behandlas och registreras hos den spanska byrån för dataskydd på uppdrag av Mijas rådhus. Uppgifterna som lämnas till Mijas stadshus på de sätt som nämns ovan kommer att behandlas uteslutande och uteslutande för de avsedda syftena med varje formulär eller administrativt förfarande och kommer under inga omständigheter att användas för något annat ändamål, inte ens inom Mijas stadshus sig. På samma sätt informerar vi dig om att för att korrekt följa rutinerna och begäran om information kan uppgifterna överföras till andra offentliga eller privata enheter som är beroende av Mijas kommunfullmäktige eller till andra offentliga förvaltningar endast när det är nödvändigt för utövandet av sina egna befogenheter och föreskrivs i gällande lagstiftning. För att effektivisera kommunikationen från Mijas stadshus ger användare och medborgare sitt samtycke till att få information via e-post eller telefon om de tidigare har uppgett sin e-postadress eller telefonnummer. Det rapporteras att i de visningar, mässor, workshops, kurser, aktiviteter och evenemang som anordnas av Mijas kommunfullmäktige kan fotografier och bilder erhållas för marknadsförings- och utbildningsändamål som får användas för dessa ändamål i media som Mijas kommunfullmäktige anser att det är lämpligt att inkludera denna webbsida. Vid invändning ska de informera den som tar fotografiet eller filmen eller därefter utöva sina rättigheter enligt de villkor som fastställs i gällande lagstiftning om dataskydd. Mijas kommunfullmäktige får använda kameror i syfte att främja turismen i kommunen, dessa kameror är inte avsedda att fånga identifierade eller identifierbara personer. Därför, om en kamera av skäl som inte är relaterade till Mijas stadshus har ändrat sin orientering och fångar felaktiga bilder eller uppgifter om identifierbara personer, vänligen meddela Mijas stadshus så snart som möjligt så att detta problem kan åtgärdas så snabbt som möjligt. . Kommunfullmäktige i Mijas, som ansvarig för filerna, har antagit nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder som garanterar säkerheten för personuppgifter och förhindrar ändring, förlust, behandling eller obehörig åtkomst, med hänsyn till datatillståndet. , arten av de lagrade uppgifterna och de risker som de utsätts för, oavsett om de kommer från mänskligt handlande eller från den fysiska eller naturliga miljön. Rätten till tillgång, rättelse, radering, begränsning av behandling, portabilitet och opposition kan utövas i de villkor som fastställs i gällande lagstiftning, via e-post till dpd@seguridadinformacion.com eller ett skriftligt brev, i vilket en identifieringshandling bifogas, adresserad till Mijas rådhus på Avda Virgen de la Peña 2, 29650 Mijas (Málaga).
Immateriella rättigheter
De immateriella rättigheterna till innehållet på webbsidorna, deras grafiska design och koder tillhör Mijas stadshus och därför är deras reproduktion, distribution, offentlig kommunikation och omvandling förbjuden, förutom för personligt och privat bruk. De fotografiska bilderna och texterna på denna webbsida är skyddade av lagstiftningen om immateriella rättigheter. Deras fullständiga eller partiella reproduktion är förbjuden, förutom för privat bruk eller om det inte uttryckligen beviljats ​​av Mijas rådhus.


Webbinnehåll och länkar


Mijas stadshus är inte ansvarigt för missbruk av innehållet på dess webbsidor, utan ansvarar helt för den person som har tillgång till eller använder dem. Mijas rådhus tar inget ansvar för informationen på tredje parts webbsidor som kan nås via länkar eller sökmotorer på Mijas rådhus webbsidor. Förekomsten av länkar (länkar) på Mijas kommunfullmäktiges webbsidor har endast ett informativt syfte och innebär inte i något fall ett förslag, en inbjudan eller rekommendation om dem.


Teknisk information och säkerhetsaspekter

Denna webbplats kan vara värd på Mijas stadshuss egna servrar eller hos olika tjänsteleverantörer som alltid kommer att finnas på spanskt territorium (hädanefter tjänsteleverantören) Denna webbplats kan använda cookies för att underhålla användarens session och för att spara information om webbsidans konfiguration. I inget fall kommer personuppgifter att lagras i cookies, och dessa kommer inte heller att användas för att få eller komma åt användarinformation. Cookies är delar av information som lagras på användarens webbplats med hjälp av webbläsaren på begäran av webbsideservern. Användare som inte vill ta emot cookies eller som vill bli informerade när en cookie kommer att installeras på deras system måste konfigurera sin webbläsare för att fungera på detta sätt. Det rapporteras också att användare kan radera alla cookies som genereras när som helst. När användaren använder Mijas kommunfullmäktiges internettjänster kan IP-adressen, datum och tid, annan data som typ av webbläsare och besökta platser på sidan lagras på kommunfullmäktiges eller tjänstens servrar leverantör. Denna information kommer att behandlas av Mijas stadshus endast för statistisk analys och för att förbättra tillgängligheten för internettjänster. Mijas kommunfullmäktige kommer inte att ansvara för eventuella skador eller förluster som kan uppstå från störningar, utelämnanden, avbrott, datavirus, telefonavbrott, skadliga ändringar eller avbrott i det operativa funktionen av detta elektroniska system orsakade av orsaker utanför Mijas kommunfullmäktiges kontroll , såväl som förseningar eller blockeringar i användningen av detta elektroniska system orsakade av brister eller överbelastning av datalinjer som kontrakterats med en tredje part eller överbelastningar i tjänsteleverantörens databehandlingscenter, i internetsystemet eller i andra elektroniska system, i utöver skador som kan orsakas av tredje part genom olaglig inblandning och utanför Mijas rådhus kontroll. Mijas kommunfullmäktige är befriad från ansvar för alla skador som användaren kan lida till följd av fel, defekter eller utelämnanden i den information som lämnas av Mijas kommunfullmäktige när den kommer från andra källor än Mijas kommunfullmäktige. För frågor om tekniska aspekter av webbplatsen, kontakta webmaster@mijas.es